วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์