วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ประชุมร่วมกับคณะอนุทำงานของคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประเมินวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.นาหมอบุญ ประชุมร่วมกับคณะอนุทำงานของคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประเมินวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์