ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF02042567_0007

ดาวน์โหลดไฟล์