วันที่ 17 เมษายน 2567 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ 1/2567 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 17 เมษายน 2567 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ 1/2567 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์