วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์