วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ร่วมกับประชาคม ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ร่วมกับประชาคม ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์