วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม)

วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์