ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

one stop service
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

 

คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

คลิกลิงค์ https://drive.google.com/file/d/15epPMX5JAwWexUIR5bSsVGAC9kl7JdZz/view

 

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน  คลิกลิงค์ https://www.dla.go.th/oss.htm

 

ดาวน์โหลดไฟล์