องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันone stop service

ดาวน์โหลดไฟล์

one stop service