หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม)
15 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
22 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุฬาภรณ์ได้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
17 พฤศจิกายน 2564
28 ตุลาคม 2564 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
28 ตุลาคม 2564 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
28 ตุลาคม 2564 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
22 ตุลาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น
14 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เเละเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
6 ตุลาคม 2564 คู่มือ โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5 ตุลาคม 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต.
1 14 15 16 17 18 22

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ