หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
21 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อส้มโชกุนเบตง จังหวัดยะลา
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
11 กุมภาพันธ์ 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์เก็บรวบรวมขยะมีพิษ หรือขยะอันตรายจากครัวเรือน
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรฐกิจพอเพียง Online
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง สัดส่วนประชาคม ระดับ
28 มกราคม 2565 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง (ฉบัที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
27 มกราคม 2565 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565
15 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
22 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุฬาภรณ์ได้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
1 15 16 17 18 19 24

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ