หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
20 กรกฎาคม 2565 โครงการสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น
6 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ของศพด.อบต.นาหมอบุญ
6 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมปล่อยปลา /ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
24 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ พ.ศ.๒๕๖๕
7 มิถุนายน 2565 ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1
7 มิถุนายน 2565 ซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ หมู่ที่ 2
2 มิถุนายน 2565 ล้างกรองระบบประปาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
1 2 3 4 18

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ