หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม)
25 มีนาคม 2559 ข่าวสารเดือนมีนาคม
25 กุมภาพันธ์ 2559 ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์
25 มกราคม 2559 ข่าวสารเดือนมกราคม
1 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ประจำปี 2558
1 พฤษภาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) ฉบับสมบูรณ์
1 พฤษภาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ฉบับสมบูรณ์
1 พฤษภาคม 2556 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดบ้านหนองตำเสา – มาบคล้า ม.๖ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
1 พฤษภาคม 2556 เอกสารประชาสัมพันธ์ระเบียบการรับสมัครเด็กประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมอบุญ
1 พฤษภาคม 2556 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)ฉบับสมบูรณ์.doc
1 20 21 22

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ