หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม)
24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
27 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
22 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (Toner Brother TN ๒๖๑ BK) สำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ ให้กองช่างใช้ในการซ่อมเปลี่ยน และติดตั้งโคมไฟถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ถนนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ประธาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ x ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และซื้อเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ขาเหล็กรูปตัว C,มีที่ท้าวแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) สำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ชุดโต๊ะประชุม) สำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไวนิล) ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4 5 22

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ