หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • งานประเพณีชักพระ ประจำปี 2565
22 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลนาหมอบุญ
21 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ.2565
20 กรกฎาคม 2565 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
20 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมโครงการคนจุฬาภรณ์ลดพุง ลดโรค
20 กรกฎาคม 2565 โครงการสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น
6 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ของศพด.อบต.นาหมอบุญ
6 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมปล่อยปลา /ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
24 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 6 20

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ