หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม)
5 เมษายน 2566 18 มีนาคม 2566 “วันท้องถิ่นไทย”
27 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
21 มีนาคม 2566 ล้างกรองระบบประปาบ้านแพรกนาว บ้านหนองตำเสา บ้านนาโหรงและบ้านไสยิ้ว
21 มีนาคม 2566 ซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านทุ่งบก หมู่ที่ 5
3 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขัน โครงการทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
20 กุมภาพันธ์ 2566 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาหมอบุญ
17 กุมภาพันธ์ 2566 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล
10 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ หมู่ที่ 6 ระบบประบ้านหนองตำเสา
10 กุมภาพันธ์ 2566 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมอบุญ
1 3 4 5 6 7 22

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ