หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567
15 มิถุนายน 2566 ข้อมูลสถิติด้านอัตรากำลัง
11 มิถุนายน 2566 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
26 พฤษภาคม 2566 เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา การเผาทุกชนิด คือการทำลายสิ่งแวดล้อม “โปรดช่วยกันหยุดเผา ลดหมอกควัน เพื่อสุขภาพที่ดี”
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
7 พฤษภาคม 2566 ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
26 เมษายน 2566 ล้างกรองระบบประปาในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
26 เมษายน 2566 ซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำระบบประปาบ้านทุ่งวัน หมู่ที่ 3
19 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
5 เมษายน 2566 18 มีนาคม 2566 “วันท้องถิ่นไทย”
27 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
1 4 5 6 7 8 24

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ